ยาสำหรับโรค IBD ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือไม่

ที่ผ่านมายังไม่พบหลักฐานว่าการเกิด IBD ระหว่างตั้งครรภ์หรือการรักษาด้วยยา ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้ความเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดของทารกสูงขึ้น

IBD มักพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และมักควบคุมอาการหรือรักษาโดยการใช้ยา ผลกระทบจากยาต่อทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่มักกังวลกันในผู้ป่วย IBD ซึ่งกำลัง ตั้งครรภ์หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ ข้อมูลจากการศึกษาขนาดเล็กซึ่งประเมินความปลอดภัย ของยา IBD ที่ใช้กันบ่อยในหญิงตั้งครรภ์ไม่พบอัตราความพิการแต่กำเนิด ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดีหลายคนมองว่าผลลัพธ์การศึกษาดังกล่าว ยังไม่อาจเชื่อได้สนิทใจเนื่องจากมีจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาน้อย

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแนะนำว่าผู้หญิงไม่ควรหยุดยาที่ควบคุมให้ IBD อยู่ในภาวะโรคสงบเมื่อเริ่มตั้งครรภ์หรือเพื่อปกป้องทารกในครรภ์ อย่างไรก็ดี ผู้หญิงจำนวนมากยังคงกลัวการใช้ยาดังกล่าวระหว่างตั้งครรภ์Lu Ban และคณะวิจัยดำเนินการศึกษาผลลัพธ์ในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็น IBD และทารก 386,514 รายในสหราชอาณาจักร จากการศึกษาพบทารกร้อยละ 0.4 กำเนิดจากแม่ที่เป็น IBD ก่อนคลอด (n=1703) และร้อยละ 0.2 กำเนิดจากแม่ที่เป็นโรคโครห์น (n=893)

Ban และคณะวิจัยพบความพิการแต่กำเนิดในทารกร้อยละ 2.7 ซึ่งกำเนิดจากแม่ที่เป็น IBD และร้อยละ 2.8 ซึ่งกำเนิดจากแม่ที่ไม่เป็น IBD และไม่พบอัตราการเกิดความผิดปกติของหัวใจ แขนขา หรืออวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นในทารกซึ่งกำเนิดจากแม่ที่เป็น IBD

คณะผู้วิจัยไม่พบความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อความพิการรุนแรงแต่กำเนิดในทารกซึ่งกำเนิดจากแม่ที่เป็น IBD และได้รับการรักษาด้วย azathioprine/6-mercaptopurine,corticosteroids หรือ 5-aminosalicylate ระหว่างตั้งครรภ์ ความเสี่ยงต่อความพิการรุนแรงแต่กำเนิดอันเป็นผลจากยา 5-aminosalicylates, corticosteroids และ azathioprine/6-mercaptopurine เท่ากับ 0.82, 0.48 และ 1.27 เท่า ตามลำดับ

เป็นที่น่าสนใจว่าร้อยละ 31.2 ของผู้หญิงในการศึกษานี้หยุด 5-aminosalicylates และร้อยละ 24.6 หยุด azathioprine/6-mercaptopurine ระหว่างระยะแรกของการตั้งครรภ์ แม้คณะผู้วิจัยไม่ได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการหยุดยาและความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อ IBD กำเริบในระยะหลังของการตั้งครรภ์ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงที่ IBD จะกำเริบ

การศึกษาวิจัยนี้นับเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุด (ในแง่จำนวนของผู้หญิงที่เป็น IBD จำนวนการคลอด และจำนวนความพิการรุนแรงแต่กำเนิด) เพื่อประเมิน

ความเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดในทารกซึ่งกำเนิดจากแม่ที่เป็น IBD
Ban และคณะวิจัยสรุปว่า IBD และยาที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ IBD ไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อความพิการแต่กำเนิด อย่างไรก็ดีข้อมูลนี้อาจส่งไปไม่ถึงหญิงตั้งครรภ์ดังที่พบว่าร้อยละ 31 ของหญิงตั้งครรภ์หยุดยาระหว่างตั้งครรภ์ แม้การหยุดยาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการกำเริบในระยะหลังของการตั้งครรภ์ แต่คณะผู้วิจัยก็ไม่พบอัตราการกำเริบที่สูงขึ้นในระหว่างการศึกษา อนึ่ง Ban และคณะวิจัยย้ำว่าผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยาทั้งก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์

ที่มา
http://journalsblog.gastro.org/are-ibd-drugs-safe-during-pregnancy/